Keelte kursused

Norax Koolituskeskus pakub mitmeid keelekursuseid erinevatel tasemetel

Keelekoolituse õppekavad koostatakse Euroopa Keeleõppe Raamdokumendiga määratud keeleoskusnõuete alusel, tööalased koolitused seaduste ja määruste alusel.
Õppekavasid kohandatakse vajadusel erinevate sihtgruppide koolitamiseks.

Inglise keele kursuste üldinfo

Norax Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi  koostööpartner

Eesti töötukassa ei rahasta individuaalkoolitusi.

Üksiksoovijatel on võimalik õppida  40 ak/t individuaalkoolitusel. Koolituse aeg lepitakse kokku koolitajaga. Hind 1645.00 eurot.

Õppetöö kogumaht: 50 ak t auditoorne õpe, 17 ak/t iseseisev töö

Pakume kvaliteetset keeleõpet, personaalsust, arvestades eelkõige kliendi vajadusi ja soove. Kursus  sobib tööalaseks täiendamiseks.
Õpingute alustamise tingimused: E-maili teel saadetud registreerimisteade, milles teatatakse õppija nimi ja isikukood (tunnistuse jaoks) ning tasuja andmed või koolitusele registreerimine vastuvõtu aegadel koha peal. Kursuse täituvusel teavitatakse kursuse algusajast telefonitsi või meili teel.

Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub   U-kujulises õppeklassis, mis on varustatud koolitusvahenditega (projektor, magnetofon, tahvel, ekraan, kohvi- ja tee valmistamise vahendid). Õpperuum vastab töötervishoiu ja -ohutuse seaduse nõuetele.
Õppegrupi suurus: Keskmiselt 8-10 õppijat , mis võimaldab igal õppijal aktiivselt tunnis osaleda ja õpitavat praktiseerida.
Õppematerjalid: Õppija saab  õppematerjale, mis on juhendaja poolt koostatud, tuginedes erinevatele tõenduspõhistele allikatele.

Juhendaja viib läbi õppeprotsessi jooksul kujundavat mitteeristavat hindamist ning annab õppijatele jooksvat tagasisidet õppeprotsessist.

Lõpetamise tingimused: Tunnistus väljastatakse õppijale, kes on õppetöös osalenud vähemalt 75 %, vähem osalenutele väljastatakse tõend.
Kursuse katkestamisest tuleb teavitada juhtkonda ning seejärel lõpetatakse õppijaga koheselt õppeleping. Kursuse tasu arvestatakse osaletud ajavahemiku eest.

Juhendaja: Epp Juuse (Juhendaja omab pedagoogilist kõrgharidust inglise keele õpetajana ning omab pikaajalist koolitamise töökogemust)
Koolituse hind: 230.- eurot.
Hind sisaldab: Käibemaksu, jaotusmaterjale,  tunnistust.
Tasumise võimalused: Sularahas, ülekandega, kokkuleppel osadena. Tööandjale väljastame arve. Koolituse eest on võimalik tasuda mitmes osas. Osamaksete suurus lepitakse kokku koolitajaga.
Sissemaks 50.00 eurot tasutakse enne koolituse algust või esimesel õppepäeval. 
Õppetööst loobumise korral palun teatada vähemalt 3 päeva enne õppetöö algust.

Tulumaksutagastus vastavalt EV seadusandlusele.

Union Jack

Registreeru juba täna

Edasta enda andmed, et saaksime sinuga ühendust võtta:

Inglise keel A1 õppekava

A1 0 kursus- on alanud aga saab veel liituda!

järgmine: 

Õppetöö: Esmaspäeviti   ja neljapäeviti kell 17.30- 19.45  – ruumis 301 (III- korrus).

Koolituse läbiviimiseks vajalik: Eesti keele oskus

Koolituse hind:
 230.00   eur (koos KM-ga)

Õppe sisu: Algtasemel inglise keel igapäevaseks ja tööalaseks kasutamiseks. Vestlusteemad: Mina ja minu pere, igapäevased toimingud, tervitamine, tutvumine, erinevad maad rahvad ja kombed, söök ja jook, söögikohas, töö, ametid, kellaaeg, vaba aeg, aastaajad, linnas.
Koolitusel õpetatakse eeskätt suulise eneseväljendusoskuse, kuulamise ja rääkimise osaoskuste arendamist.

Koolituse lõppedes õppija:
1) oskab ennast väljendada erinevates situatsioonides.
2) oskab arendada algtasemel lihtsamaid vestlusi, kahekõnesid ja grupivestlusi.
3) oskab kirjutada lihtsamaid teateid
4) oskab kirjeldada ümbrust, inimesi, erinevaid ameteid.
5) oskab lugeda ja saab aru lihtsamatest vestlustest meedias.
6) oskab kirjeldada olulisi valdkondi.
7) oskab kasutada lihtsamaid fraase

Võimalus jätkata õpinguid inglise keele algkursuse II osas.

Registreeru

Inglise keel A2 õppekava

September 2024

Õppetöö: 50 ak/t  Esmaspäeviti ja kolmapäeviti  kell 17.30-19.45 (Õppeperiood kuni 16  nädalat)

Kursuse hind:  230.00      KM-ga

Individuaalõpe 40 ak/t  toimub kliendiga kokkuleppel. Õppekava koostatakse koos kliendiga  arvestades kliendi vajadusi töökeele omandamisel. Koolituse aeg on 4 nädalat.
Kursuse hind: 1645.00  eurot koos KM-ga.

Koolituse läbiviimiseks vajalik: Eesti keele oskus, õppijale, kellel on inglise keeles esmaoskused ja algteadmised  A1 tasemel olemas.

Õppe sisu: Inglise keel algtasemel igapäevaseks- ja tööalaseks kasutamiseks.
(Arusaadavad  fraasid, mis on seotud oluliste valdkondadega, lühikesed tekstid, teated, oskused kaasarääkimisel, lihtsate märkmete koostamine). Esimestel tundidel korratakse eelnevaid teadmisi. Põhirõhk on suulisel keelekasutusel, suhtlemisarendusel ja eneseväljendamise oskusel.
Vestlusteemad: Perekond, transport, kaupluses, inimeste kirjeldamine, tee juhatamine, restoranis, tulevikuplaanid, telefonivestlus, tööalased teemad ning täiendavad teemad keele täiendavaks  arendamiseks. Vestlusteemasid arendatakse kahekõnes või grupitööna.

Koolituse lõppedes õppija:
1) oskab kasutada arusaadavaid fraase, mis on seotud oluliste valdkondadega.
2) oskab koostada lühemaid teateid, tekste.
3) oskab kaasa rääkida erinevatel vestlusteemadel.
4) saab aru telefonivestlusest, tööalastest teemadest.
5) oskab ennast väljendada erinevates situatsioonides.
6) oskab lugeda, kuulata ja aru saada  lihtsamatest vestlusteemadest meedias.
7) oskab kirjeldada erinevaid situatsioone, inimesi, söögikohti, kultuuri.
8) oskab arendada erinevaid lihtsamaid vestlusteemasid kahekõnes või grupiga.

Võimalus jätkata õpinguid inglise keele koolitusel B1

Registreeru

B1- II etapp
17.aprill-  05. juuni 2024

30 ak/t auditoorne; 10 ak/iseseisev töö

50 ak/t auditoorne; 17 ak/t iseseisev töö

https://www.noraxkoolitus.ee/wp-content/uploads/2023/10/INGLISE-KEEL-B1-23.pdf

https://www.noraxkoolitus.ee/wp-content/uploads/2024/04/B1-II-etapp-24.pdf

https://www.noraxkoolitus.ee/wp-content/uploads/2024/04/B1-II-etapp-24.pdf

Soovi korral on võimalik osaleda individuaalkoolitusel 40 ak/t (õppetöös osalemine lepitakse kokku koolitajaga) -koolituse hind 1643.00 eurot.

Õppetöö: Kolmapäeviti  kell 17.30- 20.00 (Õppeperiood  kuni  3 kuud )
Kursuse tasu: 50 ak/t – 230.00 €   KM-ga;
36 ak/t – 180.00 €    KM-ga

Koolituse läbimiseks vajalik: Eesti keele oskus, õppijale, kellel on inglise keeles esmaoskused ja algteadmised  A2 tasemel ja soovib täiendada oma keeleoskust.

Õppe sisu: Inglise keel igapäevaseks -ja tööalaseks suhtlemiseks.
Suhtlemis-, kuulamis- ja eneseväljendusoskuse arendamine. Kursusel käsitletakse töökeelega seoses arendavaid teemasid ja erinevaid rolle. Õpetatakse täiendavalt arusaadavaid  fraase, mis on seotud oluliste valdkondadega, pikematest tekstidest arusaamist, märkmete koostamist.  Põhirõhk on suulisel keelekasutusel, suhtlemisarendusel ja eneseväljendusoskused. Arendatakse uusi vestlusteemasid, kõne kuulamist ja arusaamist, märkmete koostamist, dialoogide ettevalmistamist, kahekõne ja grupivestlusi aktuaalsetel teemadel. Grammatika õpe vastavalt tunni teemale.

Koolituse lõppedes õppija:
1) oskab kasutada arusaadavaid fraase, mis on seotud oluliste valdkondadega.
2) oskab koostada pikemaid ja sisukamaid teateid, tekste.
3) oskab alustada vestlust ja kaasa rääkida erinevatel vestlusteemadel  kahekõnes või grupiga.
4) saab aru telefonivestlusest, tööalastest teemadest.
5) oskab ennast väljendada erinevates situatsioonides, erinevates rollides.
6) oskab lugeda, kuulata ja aru saada  vestlusteemadest meedias.
7) oskab kirjeldada erinevaid situatsioone.

Võimalus jätkata õpinguid inglise keele koolitusel B2

Registreeru

Inglise keel B2 õppekava

Õppetöö kogumaht 50 ak/t: Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 17.30-19.45  (Õppetöö kestab kaheksa nädalat)

Hind: 230,00 eur

Individuaalõpe 40 ak/t
Hind: 1645,00 eurot. Õppetöö läbiviimise aeg  lepitakse koolitajaga kokku.
Õppekava kohandatakse vastavalt kliendi vajadustele .

Koolituse läbimiseks vajalik: Eesti keele oskus, õppijale, kellel on inglise keeles esmaoskused ja algteadmised  B1 tasemel ja soovib täiendada oma keeleoskust.

Õppe sisu:
1) põhirõhk on suulisel keelekasutusel nt. küsimuste mõistmine, koostamine ja vastamine;
2) kuulamisoskuse arendamine;
3) igapäeva keelekasutus, vestlusteemade arendus nii kahekõnes kui grupis;
4) grammatika on seotud tunni teemaga.

Koolituse lõppedes õppija:
1) oskab ennast väljendad erinevates ka keerukamates situatsioonides;
2) oskab aru saada tavakõnest ja põhilisest infost, telesaadetest, raamatute -filmide sisust;
3) oskab anda kirjeldusi erinevate teemade, tööülesannete ja muude situatsioonide kohta;
4) oskab  vestelda erinevate teemade ringis, põhjendada oma seisukohti, koostada kirju, edastada infot ja sündmuste olulisi aspekte jne.

Registreeru

Vene – eesti (eesti-vene) töökeele individuaalõpe

Alustame kliendiga kokkuleppel

Norax Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi  koostööpartner (v a A2, B1, B2 koolitused eesti keel venelastele)

Eesti Töötukassa ei rahasta individuaalkoolitusi.

Koolituse läbimiseks vajalik: Õppija valdab vene- või eesti keelt. 
Individuaalõpe on personaalne õppevorm. Koolitaja keskendub  õppija eesmärkidele ja nende arengule.

Õpingute alustamise tingimused: E-maili teel saadetud registreerimisteade, milles teatatakse õppija nimi ja isikukood (tunnistuse jaoks) ning tasuja andmed või koolitusele registreerimine vastuvõtu aegadel koha peal.
Õppeväljundid: Vastavalt õppija  vajadustele koostatakse personaalne õppekava. Samuti arvestab  õpetaja õppija tempot aine omandamisel.Individuaalõppe suurim  eelis on see, et õppetöö lähtub õppija eelnevast keeleoskustasemest, lõppeesmärkidest ja erisoovidest.

Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub U-kujulises õppeklassis, mis on varustatud koolitusvahenditega (dataprojektor, magnetofon, tahvel, ekraan, kohvi- ja tee valmistamise vahendid). Õpperuum vastab töötervishoiu ja -ohutuse seaduse nõuetele.

Õppematerjalid: Õppija saab õppematerjalid, mis on juhendaja poolt koostatud, tuginedes erinevatele tõenduspõhistele allikatele.

Juhendaja viib läbi õppeprotsessi jooksul kujundavat mitteeristavat hindamist ning annab õppijatele jooksvat tagasisidet õppeprotsessist.

Lõpetamise tingimused:  Koolitus lõpeb omandatud teadmiste kontrolliga. Tunnistus väljastatakse õppijale, kes on läbinud edukalt teadmiste kontrolli ja  õppetöös osalenud vähemalt 75 %, vähemosalejatele väljastatakse tõend.

Kursuse katkestamisest tuleb teavitada juhtkonda ning seejärel lõpetatakse õppijaga koheselt õppeleping. Kursuse tasu arvestatakse osaletud ajavahemiku eest.

Õppetöö:  40 ak/t

Juhendaja: Sirje Tširkina (Juhendaja omab pedagoogilist kõrgharidust – vene keele filoloog)

Kursuse hind: 1645.00 eurot.

Hind sisaldab: Käibemaksu, jaotusmaterjale

Tasumise võimalused: Sularahas, ülekandega, kokkuleppel osadena. Tööandjale väljastame arve. Koolituse eest on võimalik tasuda mitmes osas. Osamaksete suurus lepitakse kokku koolitusjuhiga. Esimene osamakse peab olema tasutud enne koolitust või esimesel koolituspäeva, viimane osamakse enne koolituse lõpukuupäeva.

Õppetööst loobumise korral palun teatada vähemalt 3 päeva enne õppetöö algust.

Registreeru

Vene keele A1 õppekava

Algusaeg sõltub grupi täituvusest.

Registreerime ootele.

Norax Koolituskeskus on Eesti Töötukassa

koolituskaardi  koostööpartner

Alustame grupi täituvusel sügisel 2023.a. Osalejaid informeeritakse alguskuupäevast.

Koolituse läbiviimiseks vajalik: Õppijale, kes pole varem vene keelt õppinud.

Õppetöö kogumaht:
50 ak/t  (õppeperiood kuni 10 nädalat)

Õppetöö:
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti  kell 17.30-19.45 (3 ak/t )

Õpingute alustamise tingimused: E-maili teel saadetud registreerimisteade, milles teatatakse õppija nimi ja isikukood (tunnistuse jaoks) ning tasuja andmed või koolitusele registreerimine vastuvõtu aegadel koha peal.

Õppe sisu: Tähestiku õppimine, foneetika, käänded, tegusõnad,  õpetatakse hääldama, lugema, kirjutama. Moodustatakse lihtsamaid lauseid, mis on seotud õppijale oluliste valdkondadega (mina, perekond, viisakusväljendid, sisseostude tegemine, toidu serveerimine, menüüd, kultuurielu, kodukoht, töö, erinevad ametid jne).

Kooli lõppedes õppija:
1) oskab kasutada sõnades rõhuasetusi;
2) oskab käänata nimi- ja omadussõnu, moodustada lihtsamaid lauseid;
3) oskab kasutada tegusõnu, asesõnu jm käändeid;
4) oskab kasutada viisakusväljendeid, palveid, käsklusi;
5) oskab tutvustada lühidalt  erinevaid elukutseid, ilmastiku, loodust;
6) saab saab hakkama ilma ettevalmistusteta igapäevastes lihtsamates suhtlusolukordades;
7) oskab esitada küsimusi ja neile ka vastata;
8) oskab kirjutada lihtsamaid teateid.

Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub U-kujulises õppeklassis, mis on varustatud koolitusvahenditega (projektor, magnetofon, tahvel, ekraan). Õpperuum vastab töötervishoiu ja -ohutuse seaduse nõuetele.

Õppegrupi suurus: Keskmiselt 9-12 õppijat , mis võimaldab igal õppijal aktiivselt tunnis osaleda ja õpitavat praktiseerida.

Õppematerjalid: Õppija saab õppematerjalid, mis on juhendaja poolt koostatud, tuginedes erinevatele tõenduspõhistele allikatele.

Juhendaja viib läbi õppeprotsessi jooksul kujundavat mitteeristavat hindamist ning annab õppijatele jooksvat tagasisidet õppeprotsessist.

Lõpetamise tingimused:  Tunnistus väljastatakse õppijale, kes on õppetöös läbinud edukalt lõputesti  ja osalenud vähemalt 75 %, vähemosalejatele väljastatakse tõend.

Kursuse katkestamisest tuleb teavitada juhtkonda ning seejärel lõpetatakse õppijaga koheselt õppeleping. Kursuse tasu arvestatakse osaletud ajavahemiku eest.

Juhendaja: Sirje Tširkina (Juhendaja omab  pedagoogilist kõrgharidust, magister- vene keele ja kirjanduse õpetaja)

Koolituse hind: 230.00 eur
Hind sisaldab: Käibemaks, osaline jaotusmaterjal  ja tunnistus.

Tasumise võimalused: Sularahas, ülekandega, kokkuleppel osadena. Tööandjale väljastame arve. Koolituse eest on võimalik tasuda mitmes osas. Osamaksete suurus lepitakse kokku koolitajaga. Esimene osamakse 50.00 € peab olema tasutud enne koolitust või esimesel koolituspäeva, viimane osamakse enne koolituse lõpukuupäeva.

Õppetööst loobumise korral palun teatada vähemalt 3 päeva enne õppetöö algust.

Tulumaksutagastus vastavalt EV seadusandlusele.

Registreeru

Vene keele A2 õppekava

Norax Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi  koostööpartner

Alustame grupi täituvusel novembrikuus.

Koolituse läbiviimiseks vajalik: Õppijale, kelle oskused vastavad A1 tasemele.
Õppetöö kogumaht:
50 ak/ t auditoorset õpet (Õppeperiood kuni kaheksa nädalat);

Individuaalkoolitus:  40 ak/t- 1645,00 eurot  koos KM-ga.
Koolitus toimub kokkulepitud ajal, juhendaja koostab õppija vajadusi arvestades õppekava.

Õppetöö:
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti, kell 17.30-19.45 (2 ak/t korraga)

Õpingute alustamise tingimused: E-maili teel saadetud registreerimisteade, milles teatatakse õppija nimi ja isikukood (tunnistuse jaoks) ning tasuja andmed või koolitusele registreerimine vastuvõtu aegadel koha peal.

Õppe sisu: Tähestiku õppimine, foneetika, käänded, tegusõnad,  õpetatakse hääldama, lugema, kirjutama. Moodustatakse lihtsamaid lauseid, mis on seotud õppijale oluliste valdkondadega (mina, perekond, viisakusväljendid, sisseostude tegemine, toidu serveerimine, menüüd, kultuurielu, kodukoht, töö, erinevad ametid jne).

Kooli lõppedes õppija:
1) oskab kasutada sõnades rõhuasetusi;
2) oskab käänata nimi- ja omadussõnu, moodustada lihtsamaid lauseid;
3) oskab kasutada tegusõnu, asesõnu jm käändeid;
4) oskab kasutada viisakusväljendeid, palveid, käsklusi;
5) oskab tutvustada lühidalt  erinevaid elukutseid, ilmastiku, loodust;
6) saab saab hakkama ilma ettevalmistusteta igapäevastes lihtsamates suhtlusolukordades;
7) oskab esitada küsimusi ja neile kavastata;
8) oskab kirjutada lihtsamaid teateid.

Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub U-kujulises õppeklassis, mis on varustatud koolitusvahenditega (dataprojektor, magnetofon, tahvel, ekraan, kohvi- ja tee valmistamise vahendid). Õpperuum vastab töötervishoiu ja -ohutuse seaduse nõuetele.

Õppegrupi suurus: Keskmiselt 9-12 õppijat , mis võimaldab igal õppijal aktiivselt tunnis osaleda ja õpitavat praktiseerida.

Õppematerjalid: Õppija saab õppematerjalid, mis on juhendaja poolt koostatud, tuginedes erinevatele tõenduspõhistele allikatele.

Juhendaja viib läbi õppeprotsessi jooksul kujundavat mitteeristavat hindamist ning annab õppijatele jooksvat tagasisidet õppeprotsessist.

Lõpetamise tingimused:  Tunnistus väljastatakse õppijale, kes on õppetöös läbinud edukalt lõputesti  ja osalenud vähemalt 75 %, vähemosalejatele väljastatakse tõend.

Kursuse katkestamisest tuleb teavitada juhtkonda ning seejärel lõpetatakse õppijaga koheselt õppeleping. Kursuse tasu arvestatakse osaletud ajavahemiku eest.

Juhendaja: Sirje Tširkina (Juhendaja omab  pedagoogilist kõrgharidust, magister- vene keele ja kirjanduse õpetaja)

Koolituse hind: 230,00.-  eurot
Hind sisaldab:
Käibemaksu, jaotusmaterjali, kohvipause ja tunnistust.

Tasumise võimalused: Sularahas, ülekandega, kokkuleppel osadena. Tööandjale väljastame arve. Koolituse eest on võimalik tasuda mitmes osas. Osamaksete suurus lepitakse kokku koolitajaga. Esimene osamakse 50.00 € peab olema tasutud enne koolitust või esimesel koolituspäeva, viimane osamakse enne koolituse lõpukuupäeva.

Õppetööst loobumise korral palun teatada vähemalt 3 päeva enne õppetöö algust.

Norax Koolitus: Maj teg teade nr 173177;
Tulumaksutagastus vastavalt EV seadusandlusele.

Registreeru

Vene keele B1 õppekava

Norax Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi  koostööpartner

Õppetöö kogumaht: 50 ak/ t auditoorset õpet, iseseisev töö 20 ak/t. (Õppeperiood kuni kuus nädalat)

Õppetöö: Esmaspäeviti ja teisipäeviti  kell 17.30- 19.45

Õpingute alustamise tingimused: E-maili teel saadetud registreerimisteade, milles teatatakse õppija nimi ja isikukood (tunnistuse jaoks) ning tasuja andmed või koolitusele registreerimine vastuvõtu aegadel koha peal.

Koolituse läbimiseks vajalik: Koolitusel osaleja valdab vene keelet  A2 tasemel.

Õppe sisu: Põhirõhk on suulisel keelekasutusel, suhtlemisarendusel ja eneseväljendamisoskusel nii igapäevaselt kui ka tööalaselt. Sobib töökeele täiendamiseks.

Õppeväljundid: Koolituse lõppedes õppija:
1) oskab end mõistetavaks teha, saab aru aktuaalsetest teemadest;
2) oskab vestelda igapäevateemadel, kasutada erinevaid fraase;
3) oskab otsida spetsiifilist informatsiooni lihtsatest igapäevatekstidest (tööpakkumised, reklaamid, menüüd, sõiduplaanid jne);

Juhendaja: Sirje Tširkina (Juhendaja oman pedagoogilist kõrgharidust, magister – vene keele ja kirjanduse õpetaja)

Koolituse hind: 230.-   eurot
Hind sisaldab: Käibemaksu, jaotusmaterjale, kohvipause, tunnistust.

Tasumise võimalused: Sularahas, ülekandega, kokkuleppel osadena. Tööandjale väljastame arve. Koolituse eest on võimalik tasuda mitmes osas. Osamaksete suurus lepitakse kokku koolitajaga. Esimene osamakse peab olema tasutud enne koolitust või esimesel koolituspäeva, viimane osamakse enne koolituse lõpukuupäeva.

Õppetööst loobumise korral palun teatada vähemalt 3 päeva enne õppetöö algust.

Norax Koolitus: Maj teg teade nr 173177
Tulumaksutagastus vastavalt EV seadusandlusele.

Registreeru

Venelastele eesti keele individuaalkoolitus

Õppekava B1;
õppekava B2

Õppekava: A1

Alustame kliendiga kokkuleppel

Norax Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi  koostööpartner (v a A2, B1, B2 koolitused)

Eesti Töötukassa ei rahasta individuaalkoolitusi.

Koolituse läbimiseks vajalik: Õppija valdab vene- või eesti keelt. 
Individuaalõpe 40 ak/t  on personaalne õppevorm. Koolitaja keskendub  õppija eesmärkidele ja nende arengule.

Õpingute alustamise tingimused: E-maili teel saadetud registreerimisteade, milles teatatakse õppija nimi ja isikukood (tunnistuse jaoks) ning tasuja andmed või koolitusele registreerimine vastuvõtu aegadel koha peal.
Õppeväljundid: Vastavalt õppija  vajadustele koostatakse personaalne õppekava. Samuti arvestab  õpetaja õppija tempot aine omandamisel.Individuaalõppe suurim  eelis on see, et õppetöö lähtub õppija eelnevast keeleoskustasemest, lõppeesmärkidest ja erisoovidest.

Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub U-kujulises õppeklassis, mis on varustatud koolitusvahenditega (dataprojektor, magnetofon, tahvel, ekraan, kohvi- ja tee valmistamise vahendid). Õpperuum vastab töötervishoiu ja -ohutuse seaduse nõuetele.

Õppematerjalid: Õppija saab õppematerjalid, mis on juhendaja poolt koostatud, tuginedes erinevatele tõenduspõhistele allikatele.

Juhendaja viib läbi õppeprotsessi jooksul kujundavat mitteeristavat hindamist ning annab õppijatele jooksvat tagasisidet õppeprotsessist.

Lõpetamise tingimused:  Koolitus lõpeb omandatud teadmiste kontrolliga. Tunnistus väljastatakse õppijale, kes on läbinud edukalt teadmiste kontrolli ja  õppetöös osalenud vähemalt 75 %, vähemosalejatele väljastatakse tõend.

Kursuse katkestamisest tuleb teavitada juhtkonda ning seejärel lõpetatakse õppijaga koheselt õppeleping. Kursuse tasu arvestatakse osaletud ajavahemiku eest.

Õppetöö: Kliendiga kokkulepitud aegadel 40 ak/t

Juhendaja: Sirje Tširkina (Juhendaja omab pedagoogilist kõrgharidust – vene keele filoloog)

Kursuse hind: 1645.00 eur.
Hind sisaldab: Käibemaksu, jaotusmaterjale


Tasumise võimalused: Sularahas, ülekandega, kokkuleppel osadena. Tööandjale väljastame arve. Koolituse eest on võimalik tasuda mitmes osas. Osamaksete suurus lepitakse kokku koolitusjuhiga. Esimene osamakse peab olema tasutud enne koolitust või esimesel koolituspäeva, viimane osamakse enne koolituse lõpukuupäeva.

Õppetööst loobumise korral palun teatada vähemalt 3 päeva enne õppetöö algust.
Majandustegevuse teade nr 173177

Registreeru

Eesti keele A1 õppekava

Grupi täituvusel alustame septembris- oktoobris 2022.

Norax Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi  koostööpartner

Koolituse algusaeg sõltub täituvusest. Kui grupp on täitunud, teatatakse kliendile eelnevalt koolituse algusaeg.

Koolituse läbiviimiseks vajalik: Õppijale, kes pole varem eesti keelt õppinud.

Õppetöö kogumaht:
50 ak /t auditoorset õpet (Õppeperiood kuni kaheksa nädalat)

Õppetöö:
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti, kell 17.30-19.45 (3 ak/t korraga)

Õpingute alustamise tingimused: E-maili teel saadetud registreerimisteade, milles teatatakse õppija nimi ja isikukood (tunnistuse jaoks) ning tasuja andmed või koolitusele registreerimine vastuvõtu aegadel koha peal.

Õppe sisu: Tähestiku õppimine, foneetika, käänded, tegusõnad,  õpetatakse hääldama, lugema, kirjutama. Moodustatakse lihtsamaid lauseid, mis on seotud õppijale oluliste valdkondadega (mina, perekond, viisakusväljendid, sisseostude tegemine, toidu serveerimine, menüüd, kultuurielu, kodukoht, töö, erinevad ametid jne).

Kooli lõppedes õppija:
1) oskab kasutada sõnades rõhuasetusi;
2) oskab käänata nimi- ja omadussõnu, moodustada lihtsamaid lauseid;
3) oskab kasutada tegusõnu, asesõnu jm käändeid;
4) oskab kasutada viisakusväljendeid, palveid, käsklusi;
5) oskab tutvustada lühidalt  erinevaid elukutseid, ilmastiku, loodust;
6) saab saab hakkama ilma ettevalmistusteta igapäevastes lihtsamates suhtlusolukordades;
7) oskab esitada küsimusi ja neile kavastata;
8) oskab kirjutada lihtsamaid teateid.

Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub U-kujulises õppeklassis, mis on varustatud koolitusvahenditega (projektor, magnetofon, tahvel, ekraan. Õpperuum vastab töötervishoiu ja -ohutuse seaduse nõuetele.

Õppegrupi suurus: Keskmiselt  9-10 õppijat , mis võimaldab igal õppijal aktiivselt tunnis osaleda ja õpitavat praktiseerida.

Õppematerjalid: Õppija saab õppematerjalid, mis on juhendaja poolt koostatud, tuginedes erinevatele tõenduspõhistele allikatele.

Juhendaja viib läbi õppeprotsessi jooksul kujundavat mitteeristavat hindamist ning annab õppijatele jooksvat tagasisidet õppeprotsessist.

Lõpetamise tingimused:  Tunnistus väljastatakse õppijale, kes on õppetöös läbinud edukalt lõputesti  ja osalenud vähemalt 75 %, vähemosalejatele väljastatakse tõend.

Kursuse katkestamisest tuleb teavitada juhtkonda ning seejärel lõpetatakse õppijaga koheselt õppeleping. Kursuse tasu arvestatakse osaletud ajavahemiku eest.

Juhendaja: Sirje Tširkina (Juhendaja omab  pedagoogilist kõrgharidust, magister- vene keele ja kirjanduse õpetaja)

Koolituse hind: 200.00 eurot .

Hind sisaldab: Käibemaksu, jaotusmaterjali,  tunnistust.

Tasumise võimalused: Sularahas, ülekandega, kokkuleppel osadena. Tööandjale väljastame arve. Koolituse eest on võimalik tasuda mitmes osas. Osamaksete suurus lepitakse kokku koolitajaga. Esimene osamakse 50.00 € peab olema tasutud enne koolitust või esimesel koolituspäeva, viimane osamakse enne koolituse lõpukuupäeva.

Õppetööst loobumise korral palun teatada vähemalt 3 päeva enne õppetöö algust.

Tulumaksutagastus vastavalt EV seadusandlusele.

Registreeru

Vene keele B1 õppekava

Õppetöö kogumaht: 50 ak/ t auditoorset õpet, iseseisev töö 20 ak/t. (Õppeperiood kuni 8,5 nädalat)

Õppetöö: Esmaspäeviti ja teisipäeviti  kell 17.30- 19.45

Õpingute alustamise tingimused: E-maili teel saadetud registreerimisteade, milles teatatakse õppija nimi ja isikukood (tunnistuse jaoks) ning tasuja andmed või koolitusele registreerimine vastuvõtu aegadel koha peal.

Koolituse läbimiseks vajalik: Koolitusel osaleja valdab vene keelet  A2 tasemel.

Õppe sisu: Põhirõhk on suulisel keelekasutusel, suhtlemisarendusel ja eneseväljendamisoskusel nii igapäevaselt kui ka tööalaselt. Sobib töökeele täiendamiseks.

Õppeväljundid: Koolituse lõppedes õppija:
1) oskab end mõistetavaks teha, saab aru aktuaalsetest teemadest;
2) oskab vestelda igapäevateemadel, kasutada erinevaid fraase;
3) oskab otsida spetsiifilist informatsiooni lihtsatest igapäevatekstidest (tööpakkumised, reklaamid, menüüd, sõiduplaanid jne);

Juhendaja: Sirje Tširkina (Juhendaja oman pedagoogilist kõrgharidust, magister – vene keele ja kirjanduse õpetaja)

Koolituse hind: 200.-   eurot
Hind sisaldab: Käibemaksu, jaotusmaterjale, kohvipause, tunnistust.

Tasumise võimalused: Sularahas, ülekandega, kokkuleppel osadena. Tööandjale väljastame arve. Koolituse eest on võimalik tasuda mitmes osas. Osamaksete suurus lepitakse kokku koolitajaga. Esimene osamakse peab olema tasutud enne koolitust või esimesel koolituspäeva, viimane osamakse enne koolituse lõpukuupäeva.

Õppetööst loobumise korral palun teatada vähemalt 3 päeva enne õppetöö algust.

Tulumaksutagastus vastavalt EV õigusaktidele.

Registreeru

Venelastele Eesti keel 50 ak/t

Soome töökeele algkursus A1

Algusaeg sõltub grupi täituvusest.

Alustame grupi  täituvusel  8- 10 õppijaga  jaanuaris- veebruaris 2023

Õppekava

Norax Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi  koostööpartner.

Eesti Töötukassa ei rahasta individuaalkoolitusi.

Õppetöö: Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 17.30-19.45;
Algajad  50 ak/t (Õppeperiood kaheksa nädalat)

Koolitus sobib: Kursus on suureks abiks tööotsijatele Soomes. 

Õpingute alustamise tingimused:
E-maili teel saadetud registreerimisteade, milles teatatakse õppija nimi ja isikukood (tunnistuse jaoks) ning tasuja andmed või koolitusele registreerimine vastuvõtu aegadel koha peal.

Õppe sisu: Eneseväljendusoskuse arendamine, CV koostamine, Soome kultuur ja kombed, erinevate ametite töökeel, igapäeva kõnekeel.
Grammatika, lugemis- ja kuulamisoskuse arendamine. Vestlusi arendatakse kahekõnes või grupivestlusena. 

Koolituse lõppedes õppija:
1) oskab ennast väljendada erinevates olukordades.
2) oskab koostada enda kohta CV–d ja osaleda edukalt tööintervjuul.
3) teab Soome kultuuri ja kombeid.
4) teab erinevate ametite töökeelt, igapäeva kõnekeelt.
5) oskab  lugeda ja kirjutada.
6) oskab arendada vestlusi,  kahekõnesid või grupivestlusi. 


Õppekeskkonna kirjeldus:
  Koolitus toimub   U-kujulises õppeklassis, mis on varustatud koolitusvahenditega (projektor, magnetofon, tahvel, ekraan). Õpperuum vastab töötervishoiu ja -ohutuse seaduse nõuetele.

Õppegrupi suurus: Keskmiselt  8-10 õppijat, mis võimaldab igal õppijal aktiivselt tunnis osaleda ja õpitavat praktiseerida.

Õppematerjalid: Õppija saab osaliselt  õppematerjale, mis on juhendaja poolt koostatud, tuginedes erinevatele tõenduspõhistele allikatele. 

Juhendaja viib läbi õppeprotsessi jooksul kujundavat mitteeristavat hindamist ning annab jooksvat tagasisidet õppeprotsessist.

Lõpetamise tingimused: 
Tunnistus väljastatakse õppijale, kes on  õppetöös  osalenud vähemalt 75 %, vähemosalejatele väljastatakse  tõend. Kursus lõpeb lõputestiga.

Kursuse katkestamisest tuleb teavitada juhtkonda ning seejärel lõpetatakse õppijaga koheselt õppeleping. Kursuse tasu arvestatakse osaletud ajavahemiku eest.

Juhendaja: Lea Salumets (Juhendaja omab pedagoogilist kõrgharidust ja kauaaegset praktilist koolitamise kogemust)

Kursuse hind : 230.- eurot;
Hind sisaldab: Osalisi jaotusmaterjale,  tunnistust. 

Õppijal, kes on registreeritud kursusele ja ei ilmu kohale, nõutakse sisse õppetrahvi 50.00 eurot.

Tasumise võimalused: Sularahas, ülekandega, kokkuleppel osadena. Tööandjale väljastame arve. Koolituse eest on võimalik tasuda mitmes osas. Osamaksete suurus lepitakse kokku koolitajaga. Esimene osamakse tasutakse enne koolitust või esimesel koolituspäeval, viimane osamakse enne koolituse lõpukuupäeva.

Õppetööst loobumise korral palun teatada vähemalt 3 päeva enne õppetöö algust.

Tulumaksutagastus vastavalt EV seadusandlusele.

Registreeru

Saksa keel A2

Õppetöö: 50 ak/t  kolmapäeviti kell 17.30-19.45 (Õppeperiood kuni 16  nädalat) või Zoomi õpe.

Individuaalõppe algusaeg kokkuleppel

Õppekava loomise alus
Euroopa Keeleõppe Raamdokumendiga määratletud keeleoskusnõuded A2 tasemele.
Õppekavahttps://noraxkoolitus.ee/wp-content/uploads/2023/09/Saksa-keel-A2-ÕK-23.pdf

Koolituse läbiviimiseks vajalik: Eesti keele oskus, õppijale, kellel on saksa keeles esmaoskused ja algteadmised  A1 tasemel.

Õppe sisu: Saksa keele huvilistele ja kooliõpilastele, kes soovivad saksa keelt A2 tasemel omandada.
(Arusaadavad  fraasid, mis on seotud oluliste valdkondadega, lühikesed tekstid, teated, oskused kaasarääkimisel, lihtsate märkmete koostamine). Esimestel tundidel korratakse eelnevaid teadmisi. Põhirõhk on suulisel keelekasutusel, suhtlemisarendusel ja eneseväljendamise oskusel.
Vestlusteemad: Perekond, transport, kaupluses, inimeste kirjeldamine, tee juhatamine, restoranis, tulevikuplaanid, telefonivestlus, tööalased teemad ning täiendavad teemad keele täiendavaks  arendamiseks. Vestlusteemasid arendatakse kahekõnes või grupitööna.

Koolituse lõppedes õppija:

Õpitulemused
1) saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest;
2) mõistab olulist õpitud temaatika piires;
3) kirjutab lühikesi tekste õpitud temaatika piires;
4) tuleb toime teda puudutavates igapäevastes suhtlusolukordades õpitavat keelt emakeelena
kõnelejaga;
5) teadvustab eakohaselt õpitava maa ja oma maa kultuuri sarnasusi ja erinevusi ning oskab
neid arvestada;

Õppetöö kogumaht: 50 ak t auditoorne õpe, 20 ak/t iseseisev töö

Pakume kvaliteetset keeleõpet, personaalsust, arvestades eelkõige kliendi vajadusi ja soove.

Õpingute alustamise tingimused:
 E-maili teel saadetud registreerimisteade, milles teatatakse õppija nimi ja isikukood (tunnistuse jaoks) ning tasuja andmed või koolitusele registreerimine vastuvõtu aegadel koha peal. Kursuse täituvusel teavitatakse kursuse algusajast telefonitsi või meili teel.

Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub   U-kujulises õppeklassis, mis on varustatud koolitusvahenditega (projektor, magnetofon, tahvel, ekraan, kohvi- ja tee valmistamise vahendid). Õpperuum vastab töötervishoiu ja -ohutuse seaduse nõuetele. Õppetöö võib toimuda ka Zoomi keskkonnas.

Õppegrupi suurus
: Keskmiselt 8-10 õppijat , mis võimaldab igal õppijal aktiivselt tunnis osaleda ja õpitavat praktiseerida.

Õppematerjalid:
Õppija saab  õppematerjale, mis on juhendaja poolt koostatud, tuginedes erinevatele tõenduspõhistele allikatele.

Deutsch für Jugendliche Kursbuch mit Audios und Videos;
Einfach Grammatik (P. Rusch, H. Schmitz)
Spielend Deutsch lernen  (J. Sańchez, C. Sanz, M. Dreke
Juhendaja koostatud töölehed õpiväljundite testimiseks ja saavutamiseks

Hindamine:
Hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või lõimitult. Iga õppija saab tagasisidet kas suulise või kirjaliku sõnalise hinnangu või hinde vormis kõigi osaoskuste kohta.

Lõpetamise tingimused: Tunnistus väljastatakse õppijale, kes on õppetöös osalenud vähemalt 75 %, vähem osalenutele väljastatakse tõend.
Kursuse katkestamisest tuleb teavitada koolitajat ning seejärel lõpetatakse õppijaga koheselt õppeleping. Kursuse tasu arvestatakse osaletud ajavahemiku eest.

Juhendaja: Kalle Lina (Juhendaja omab pedagoogilist kõrgharidust saksa keele õpetajana ning omab pikaajalist koolitamise töökogemust)
Koolituse hind: 230.- eurot.
Hind sisaldab: Käibemaksu, jaotusmaterjale,  tunnistust.
Tasumise võimalused: Sularahas, ülekandega, kokkuleppel osadena. Tööandjale väljastame arve. Koolituse eest on võimalik tasuda mitmes osas. Osamaksete suurus lepitakse kokku koolitajaga.

Õppetööst loobumise korral palun teatada vähemalt 3 päeva enne õppetöö algust.

Registreeru

Õppida ei ole kunagi hilja

Võta ühendust ja broneerime kursuse

  • (+372) 322 5060
  • info@noraxkoolitus.ee